Privacyverklaring

Privacyverklaring Secure2Go B.V.

Datum: 11-10-2023

Deze privacyverklaring wordt gebruikt door Secure2Go B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75953498, op de websites www.secure2go.nl en de Secure2Go apps in de Appstore en Playstore (hierna: website/apps).

Onze contactgegevens
Secure2Go
Impact 2
6921 RZ Duiven
T: 026-8200263
E: privacy@secure2go.nl

Algemeen
Wij respecteren ieders privacy en vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens vangroot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd inovereenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. Indeze verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welkdoel wij dit doen.

Persoonsgegevens
Persoonlijke data betreft alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd. Het kan bijvoorbeeld gaan om een naam, contactgegevens of enig andere manier van informatie die kenmerkend zijn voor een natuurlijke persoon, zoals een e-mailadres of een rekeningnummer.

Onder het verwerken van persoonlijke data wordt verstaan een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, zoals verspreiden, aanpassen of opvragen.

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht. Je kunt altijd zelf kiezen of je de persoonsgegevens wilt geven. Wel is het zo dat voor een aantal van onze diensten de persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van het verzoek of de overeenkomst. Indien wij om persoonsgegevens vragen, dan wordt er aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn en welke optioneel zijn. 

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonlijke data?
Secure2Go is verantwoordelijke voor het verwerken van jouw persoonsgegevens. Dit betekent dat Secure2Go het doel en de middelen van de verwerking bepaalt en dat wij verantwoordelijk zijn voor het voldoen aan wet- en regelgeving.  

Houd er rekening mee dat deze Privacyverklaring niet van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens in de rol van Gegevensverwerker namens onze klanten. Wanneer klanten gebruik maken van onze diensten, voeren zij gegevens in onze systemen in of sturen ze ons en Secure2Go verwerkt dergelijke gegevens met als doel de diensten te leveren, zonder directe controle of eigendom van de Persoonsgegevens. Klanten zijn verantwoordelijk voor het naleven van eventuele voorschriften of wetten die vereisen dat zij een kennisgeving, openbaarmaking en/of toestemming verkrijgen voordat zij de gegevens aan Secure2Go overdragen voor verwerkingsdoeleinden, in overeenstemming met de van toepassing zijnde verwerkingsovereenkomsten (“Overeenkomsten”). Meer informatie, inclusief specifieke verplichtingen van de Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker, is te vinden in de Overeenkomsten.

Als jouw gegevens namens of door een Secure2Go-klant aan ons zijn verstrekt in onze rol als verwerker en je jouw rechten wilt uitoefenen zoals bepaald in de toepasselijke gegevensbeschermingswetten, neem dan rechtstreeks contact op met de klant. In onze rol als verwerker mogen wij rechtstreeks geen antwoorden geven op verzoeken van betrokkenen. Je kan ons echter de naam verstrekken van de Secure2Go-klant die jouw gegevens aan ons heeft verstrekt. Wij zullen je verzoek doorverwijzen naar die klant en hen ondersteunen bij het reageren op jouw verzoek binnen een redelijke termijn.

Persoonsgegevens die wij verwerken

 • Voor- en achternaam van onze contactpersonen en gebruikers
 • (Zakelijk) telefoonnummer van onze contactpersonen en optioneel van gebruikers
 • (Zakelijk) e-mailadres van onze contactpersonen en optioneel van gebruikers
 • Locatiegegevens (op nationaal niveau) van gebruikers
 • IP-adres (optioneel)
 • Op onze website worden cookies geplaatst. Hoe wij met cookies omgaan hebben we in een aparte cookieverklaring vastgelegd.

Doeleinden van het verwerken van de persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor de volgende doelen:

 • Het uitvoeren van aanvragen voor informatie of een afspraak, zoals:
  o  Het downloaden van een whitepaper
  o  Het doen van een aanbieding
  o  Het toesturen van informatie 
  o  Het maken van een online kennismaking
  o  Het aanmelden voor een webinar  
  o  Contact opnemen voor het maken van een afspraak
  De grondslag op basis waarvan wij deze gegevens verwerken is: toestemming.
 • Het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand (hiervoor wordt apart toestemming gevraagd), zoals:
  o  Het versturen van een nieuwsbrief
  o  Het informeren over nieuwe producten
  De grondslag op basis waarvan wij deze gegevens verwerken is: toestemming.
 • Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten. Hieronder valt onder andere:
  o  Het opmaken van de overeenkomsten
  o  Het opmaken van het opvolgprotocol en de opvolging van alarmmeldingen
  o  Contact onderhouden
  o  Administratie en facturatie
  De grondslagen op basis waarvan wij deze gegevens verwerken is: toestemming, uitvoering van de overeenkomst en het nakomen van wettelijke verplichting.

De hiervoor benodigde gegevens worden pas door ons verzameld en verwerkt op het moment dat je deze gegevens zelf actief invult in een formulier op deze website of indien deze telefonisch verstrekt zijn.

Delen van persoonsgegevens met anderen
Secure2Go verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Secure2Go blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Verwerking buiten de Europese Economische Ruimte
Secure2Go verwerkt geen persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Met partijen binnen de EER zijn passende overeenkomsten gesloten op het gebied van persoonsgegevensbescherming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Secure2Go zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, of om te voldoen aan een wettelijke bewaarplicht.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Op onze website/apps worden cookies geplaatst. Hoe wij met cookies omgaan hebben we in een aparte cookieverklaring vastgelegd.

Vragen, recht van inzage, correctie en verwijdering
Voor vragen over deze privacyverklaring of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) je persoonsgegevens, kun je te allen tijde contact met onze functionaris gegevensbescherming opnemen. Om misbruik te voorkomen moeten wij je hiervoor wel identificeren. Wanneer wij jouw verzoek hebben ontvangen, ontvang je binnen 30 dagen een reactie van ons. 

Je hebt in overeenstemming de AVG de volgende rechten:

 • Recht op informatie;
 • Recht op inzage, wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens;
 • Recht om de verwerking te beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking;
 • Wanneer er toestemming is gegeven voor het verwerken van persoonsgegevens, dan kan deze toestemming worden ingetrokken (niet met terugwerkende kracht);
 • Recht om de persoonsgegevens te laten overdragen aan een andere organisatie;
 • Recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van je persoonsgegevens door Secure2Go.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Secure2Go neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming via privacy@secure2go.nl

Aanpassen van deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.